Kosten

De RaetGever zit in de advocatuur. Niet in de advocaduur. En om er voor te zorgen dat uw zaak ook betaalbaar blijft, zijn er een aantal oplossingen gerealiseerd die uw situatie tegemoet komt:

Uurtarief

In principe worden alle zaken uitgevoerd tegen een uurtarief van € 225,- per uur, exclusief BTW. Voor de externe kosten wordt een forfaitair bedrag van 5% gerekend. De kosten voor administratieve, ondersteunende en bijkomende werkzaamheden worden in het geheel niet in rekening gebracht.

De RaetGever begrijpt dat u zo veel mogelijk zekerheid wenst over de kosten. Houdt u er ook rekening mee dat er naast de advocaatkosten ook nog kosten kunnen zijn aan deurwaarderskosten, griffierechten, kosten voor getuigen of deskundigen, enzovoort.

De RaetGever streeft er naar om u zo snel mogelijk een duidelijk beeld van de kosten te scheppen. De RaetGever werkt aan oplossingen. Niet aan bijkomende zorgen.

Vaste prijs

De RaetGever werkt graag met een vaste prijs. Zo hebt u zekerheid over de kosten van uw zaak. En heeft De RaetGever minder administratie en minder risico. Daar worden we beide tevreden van. Of uw zaak in aanmerking komt voor een vaste prijs, kan niet bij voorbaat worden gezegd. Dat hangt af van een flink aantal factoren. Is de wederpartij of diens advocaat een hysterische brievenschrijver? Gaat uw verweer in tegen de reguliere opvattingen? Wordt de zaak gecompliceerd door beslag of een ingewikkelde voorgeschiedenis? Enfin. Hoe moelijker de omstandigheden, hoe moeilijker het wordt om een prijs te bepalen.

Daar staat tegenover dat met meer dan 14 jaar ervaring in de advocatuur, De RaetGever inmiddels vanuit die opgedane ervaringen goed in staat is om uw zaak te wegen en in te schatten. Kortom, we komen er wel uit als u dat wilt.

Voor ondernemers: vaste pakketten

De RaetGever presenteert als eerste advocatenkantoor: de vaste pakketten. Meer zekerheid en duidelijkheid dan dit kunnen we u niet bieden. Vaste dienstverlening voor een vaste prijs bij voorbaat. Wellicht is een van de varianten iets voor u?

De RaetGever Light:

Uw organisatie heeft eigenlijk nooit juridische problemen. U hebt uw zaken onder controle. Toch wilt u af en toe voor de zekerheid met een belletje up-to-date blijven. En u wilt de zekerheid dat áls u een advocaat nodig hebt, deze voor u klaar staat. Uw opdrachten worden met voorrang behandeld. Dit pakket wordt u aangeboden voor € 100,- per maand, exclusief BTW.

De RaetGever standaard:

Uw organisatie kent weinig problemen. Onder andere omdat u juridisch bekend bent met de laatste ontwikkelingen. U zoekt een low level entry naar een goede advocaat. Soms zijn er juridische vragen onder uw medewerkers. U stuurt hen door naar De RaetGever. Vragen over contracten? Standaardbepalingen? De reikwijdte van een geheimhoudingsclausule? De mogelijkheden voor retentie of opschorting? U staat op het punt om een contract te tekenen en u wilt voor de zekerheid dat deze tegen het licht wordt gehouden? Met dit pakket staat De RaetGever voor u klaar. Specifieke vervolgopdrachten worden op de reguliere wijze afgehandeld. Dit pakket wordt u aangeboden voor € 500,- per maand, exclusief BTW.

De RaetGever Medium:

Met het medium-pakket treedt u in het wat zwaardere werk. U hebt regelmatig behoeft aan juridisch advies. U wilt maandelijks sparren over de laatste ontwikkelingen. U erkent dat een juridisch specialist daarbij van toegevoegde waarde is. De RaetGever komt bij u langs voor periodiek overleg en dient u van gevraagd en ongevraagd advies. Zo wordt de unieke invalshoek van De RaetGever onderdeel van uw beleid. En dragen we samen zorg voor de beste ontwikkeling van uw organisatie. Dit pakket wordt u aangeboden voor € 1.500,-, exclusief BTW.

De RaetGever Serious:

Een advocaat is bepaald geen vreemde voor u, maar vormt onderdeel van uw strategie. U hebt met enige regelmaat een sparringpartner nodig. Er zijn zaken die om afhandeling vragen van uw huisadvocaat. U wilt geen aparte opdrachten, maar resultaten. De RaetGever hoeft geen procedures te voeren, maar wel in goed overleg te treden of stevige onderhandelingen voor u te voeren. U wilt een betrokken advocaat die in uw organisatie staat en daarmee simpelweg is verbonden. Met al het werk dat daar uit voortvloeit. Dit pakket wordt u aangeboden voor € 3.500,-, exclusief BTW.

De RaetGever Serious Business:

U zoekt niet zo zeer een advocaat, u wilt eigenlijk een in-company lawyer. Zonder dat u een vacature wilt openen met alle bijkomende kosten en onzekerheden. Voor drie dagen in de week staat De RaetGever in uw onderneming alle zaken af te handelen die nodig zijn. Gevraagd en ongevraagd advies, begeleiding van projecten, het herzien en beoordelen van contracten, you name it. Dit pakket wordt u aangeboden voor € 7.500,-, exclusief BTW.

Alle pakketten zijn maandelijks opzegbaar. Per pakket gelden specifieke voorwaarden en maximale aantal uren. Deze voorwaarden worden u schriftelijk bevestigd. Het voeren van specifieke juridische procedures valt buiten de inhoud van de pakketten. Afwijkende afspraken zijn uiteraard mogelijk.

Rechtsbijstandsverzekering

De RaetGever werkt graag samen met de rechtsbijstandsverzekeraars en heeft goede contacten met de meeste verzekeraars. Mocht u verzekerd zijn en in een gerechtelijke procedure verwikkeld zijn dan kunt verzoeken om De RaetGever als uw gekozen advocaat te laten aanmerken. De rechtsbijstandsverzekeraar is verplicht om in elk soort procedure aan uw verzoek te voldoen áls uw zaak rijp is voor een procedure. De verzekeraar zal dan rechtstreeks met ons afspraken maken over de kosten. Dit doet De RaetGever zo veel mogelijk zonder u er verder mee te belasten.

Met de uitspraak van 14 mei 2020 door het Europese Hof van Justitie is overigens bepaald dat u als verzekerde óók recht hebt op een vrije advocaatkeuze heeft voor het buitengerechtelijke traject, dus ook voor de fase voorafgaande aan een (eventuele) juridische procedure. Een verzekerde heeft ook een vrije advocaatkeuze bij een bemiddeling en bij buitengerechtelijke onderhandelingen.

Het is een veel gehoorde en compleet onjuiste opvatting dat een rechtsbijstandsverzekeraar eigen advocaten heeft waaruit u moet kiezen, of dat de kosten toch vaak het kostenmaximum overstijgen. Laat u niet van de wijs brengen. U hebt in geval van een procedure altijd een vrije advocaatkeuze en een eventueel kostenmaximum is in bijna alle gevallen geen probleem. Zeker niet in eerste aanleg.

Toevoegingen (“pro deo”)

De RaetGever meent oprecht dat iedereen toegang tot het recht moet krijgen als dat nodig is. En met gepaste trots doet De RaetGever ook zaken op toevoeginsgbasis. Pro Deo in de volksmond. U komt in aanmerking voor door de overheid gesubsidieerde rechtsbijstand als u inkomen en vermogen onder bepaalde normen vallen. Deze wisselen per jaar. Kijkt u anders even voor de geldende voorwaarden op de website voor de Raad voor Rechtsbijstand.

Beperkte rechtsgebieden

De RaetGever kan slechts op een beperkt aantal rechtsgebieden toevoegingen aanvragen. Als er specialisatievereisten worden gesteld door de Raad voor Rechtsbijstand, dan beperkt De RaetGever zich noodgedwongen tot de gebieden Strafrecht, Jeugdrecht en Huurrecht.

Kosten

De RaetGever vraagt een toevoeging voor u aan als u meent daar voor in aanmerking te komen. Als de toevoeging wordt toegekend, dan dient u wel een eigen bijdrage te betalen. Ook de hoogte daarvan stijgt jaarlijks. Onder de incompetent gebleken leiding van minister Sander Dekker, is de laagste eigen bijdrage voor een reguliere zaak inmiddels € 203,-. Kijkt u hier voor de laatste stijgingen in de eigen bijdragen. Wanneer het Juridisch Loket een diagnosedocument heeft opgesteld en de Raad voor Rechtsbijstand een toevoeging verleent, dan krijgt u een korting op deze eigen bijdrage. U dient zélf dit diagnosedocument te regelen.

Het is onder omstandigheden mogelijk om bijzondere bijstand aan te vragen bij uw gemeente voor de eigen bijdrage.

Voor de toevoeging wordt er gekeken naar uw inkomen van 2 jaar geleden. Bent u in de tussentijd minder gaan verdienen, bij voorbeeld omdat u tijdelijk zonder werk zat, dan kunt u de Raad voor Rechtsbijstand verzoeken om een zogenaamde peiljaarverlegging. Dit betekent dat dat er naar uw inkomen van dít jaar wordt gekeken. De Raad zal dan zelf om aanvullende informatie vragen. Bij u. U bent er zelf verantwoordelijk voor dat deze informatie op tijd wordt gegeven.

Ook voor toevoegingen geldt dat voor een procedure bij een rechterlijke instantie, er nog (geringe) nadere kosten zijn voor deurwaarders, griffierechten of andere (buiten)gerechtelijke kosten.

 

En wist u dat…

Nu we elkaar toch spreken over gesubsidieerde rechtsbijstand, even dit. De ruime ervaring van de afgelopen pak weg 30 jaar, leert dat het eigenlijk altijd een slecht idee is gebleken om een VVD-er op Justitie te zetten. Dit weerhoudt die partij helaas niet om er elke keer toch voor te gaan en te kleven aan het pluche. Zelfs als de oud-president van de Hoge Raad een minister oproept om te vertrekken. Voorlopig dieptepunt in deze was Fred Teeven, de oude staatsecretaris. Een zelfbenoemd crimefighter die als Officier van Justitie daarin opvallend weinig wist te bereiken en ook niet te beroerd was om zelf strafbare feiten te plegen door bij voorbeeld meineed te plegen tegenover de commissie Van Traa. Leest u anders eens een boek als Fred en de Wet. Verhelderend. Teeven had tenminste nog de eerlijkheid om toe te geven dat zijn ‘reorganisatie’ van de gesubsidieerde rechtsbijstand gewoonweg een persoonlijke wraakactie was om de strafadvocatuur te dwarsbomen. Zijn opvolger betreft Sander Dekker. Weer van die ene partij. Dekker zijn carrière kenmerkt zich, goed en wel beschouwd, door helemaal niks. Geen enkel van zijn projecten zijn eigenlijk ooit tot een goede afronding of uitvoering gekomen. Waarom Dekker minister van Rechtsbescherming is geworden, of wie hem die cynische titel heeft gegeven, blijft onduidelijk.

Minister Dekker voert een reorganisatie uit van de rechtsbijstand op grond van zijn visie. Het opmerkelijke daarbij is dat die visie door niets of niemand wordt gedeeld, laat staan wordt ondersteund door feiten of controleerbare data. Zelfs zijn eigen ministerie en de door hem ingeschakelde consultants melden elke keer keurig en waarheidsgetrouw dat zijn voorstel tot hervormingen niets oplevert behalve schade. Dat weerhoudt een ‘visionair’ als Dekker natuurlijk niet om zijn plannen door te zetten. Een even opmerkelijk als zinloos iets. De eerste resultaten van deze herziening van de verschroeide aarde openbaart zich nu al. Toevoeginsgadvocaten stoppen er mee. Er is géén aanwas van nieuwe advocaten die bereid zijn om hun werk op toevoeginsgbasis te doen. Het is nu al feitelijk onmogelijk om een echtscheiding te regelen op toevoeginsgbasis. Er zijn simpelweg, uitzondering daar gelaten, geen advocaten meer te vinden die voor deze vergoeding willen of kúnnen werken. Ook voor middelgrote strafzaken waar geen bewerkelijke zaak voor wordt afgegeven, zijn weinig strafadvocaten te vinden die dit werk gedegen willen doen. Kortom: stellen dat dit beleid een onwelriekende en zinloze puinhoop is, is stellen dat het ‘licht frisjes’ is op Antarctica. Fijn u hierover even te hebben bij gesproken.

Incassotarief

Voor simpele incassozaken kan worden gekozen voor een incassotarief. Daarbij is de hoogte van de vergoeding afhankelijk van het gerealiseerde resultaat. U betaalt een starttarief om de kosten te dekken. Uiteindelijk wordt er afgerekend via een staffel percentages. De RaetGever is hier geen groot voorstander van, maar kan op verzoek met u in overleg treden over deze betalingswijze. Neemt u contact op voor een afspraak en dan kijken we naar de mogelijkheden.

No cure no pay

De RaetGever voert géén zaken uit op no cure no pay-basis. Er worden geen uitzonderingen gemaakt. Het gebeurt gewoonweg niet.

© 2020 De Raetgever